Asociaţia Cvartetul Grazioso TG Mures

 

    INFORMATII STATUT CVARTETUL GRAZIOSO

Link util:    http://www.firme.info/asociatia-cvartetul-grazioso-cui33339543/                                               Statutul ASOCIAŢIEI„CVARTETUL GRAZIOSO ” adoptat la data de 25.03.2014 la sediul BIROUL NOTARULUI PUBLIC SUCEAVA CORINA din Tg. Mureş, str.Izvorului, nr.1,  jud. Mureş.     CAP.I.: DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIU     ——Art.1. Denumirea: ASOCIAŢIEICVARTETUL GRAZIOSO”.—————- ——Art.2. ASOCIAŢIA „CVARTETUL GRAZIOSO” este o persoană juridică fără scop lucrativ sau patrimonial, apolitică, constituită în condiţiile O.G.26/2000.—- ——Art.3. ASOCIAŢIACVARTETUL GRAZIOSO” are sediul în Mun. Tg. Mureş, str. Viile Dealul Mic, nr. 37 C, jud. Mureş.—————————————— ——Art.4. Asociaţia va putea înfiinţa filiale pentru realizarea obiectului său de activitate pe baza hotărârii Consiliului director, în conformitate cu prevederile Statutului şi legislaţiei în vigoare.————————————————————– ——Art.5. ASOCIAŢIACVARTETUL GRAZIOSO”se constituie pe durată nelimitată, începând cu data dobândirii personalităţii juridice, prin hotărâre judecătorească şi înscrierea acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Tg. Mureş.——————————————————————- ——Art.6. Asociaţia nu are emblemă proprie.———————————————–   CAP.II.: SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL CVARTETULUI GRAZIOSO DIN TG MURES   ——Art.7. Scopul Asociaţiei CVARTETUL GRAZIOSO este :……………………………………………………………………… 1. Crearea unui centru informaţional ştiinţific, cultural şi educaţional pentru tineret şi adulţi………………………………………………………………………………………………………………… 2. Coordonarea pe plan profesional a activităţii tinerilor şi a adulţilor……………………..

  1. Stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat între tinerii din ţară şi străinătate,organizarea diferitelor evenimente in acest scop………………………………………………………………………………………………………….

4. Organizarea şi promovarea unor programe culturale şi de instruire pentru tineri şi adulţi interesati de genul muzical de cvartet………………………………………………………………………………………………………………… 5. Organizarea şi derularea diferitelor activităţi, evenimente şi programe privind reînvierea şi conservarea tradiţiilor populare şi a patrimoniului imaterial şi material popular tradiţional…………………………………………………………………………………………………………. 6. Diseminarea in rândul tinerilor şi adulţilor a programelor ştiinţifice, de cercetare şi culturale ale Uniunii Europene……………………………………………………………………………. 7. Sprijinirea profesorilor, educatorilor, elevilor, persoanelor cu nevoi speciale, a studenţilor cu situaţii materiale modeste in efectuarea studiilor, acordarea de burse de studii integrale şi parţiale şi imbunătăţirea generală a calităţii activităţilor educaţionaie şi de cercetare………………………………………………………………………………… 8. Acordarea de burse de studii pentru cadre didactice in vederea eficientizării procesului de învăţământ, respectiv creşterea calităţii invăţământului……………………… 9. 0rganizarea diferitelor cursuri si evenimente de formare continuă pentru adulţi, cursuri de specializare şi respecialilare………………………………………………………………………………… 10. 0rganizarea de excursii şi tabere de odihnă şi recreere, precum şi tabere cu scop educaţional şi cultural in domenieul muzicii, respectiv cu scopul promovării obiectivelor asociaţiei…………. 11. Sprijinirea activităţilor educaţionale, de cercetare, proiectare şi dezvoltare, precum şi a altor activităţi educaţionale, cu contribuţii materiale din partea persoanelor fizice şi juridice din România şi din străinătate…………………………………… 12. Organizarea de cluburi, cursuri lingvistice, profesionale, recreative, cursuri de calculatoare etc., adresate in special copiilor, tinerilor şi adulţilor…………………………… 13. Organizarea de cursuri de limbi străine şi tabere lingvistice……………………………… 14. Sprijinirea amenajării şi dotării unei case tradiţionale, de regiune şi valorificarea ei din punct de vedere turistic, s-au pentru diferite evenimente ca nunti, botezuri conferinte ……………………………………………………………………………… 15. Promovarea activităţilor de formare profesională prin mijloace audiovizuale şi prin concursuri tematice in special muzicale……………………………………………………………………………………… 16. Sprijinirea accesului locuitorilor din Jud.Mureş şi din zonele invecinate la cursuri şi training-uri de formare profesională, prin organizarea unor activităţi de informare, de consiliere, precum şi prin organizarea unor astfel de cursuri, accesul la concerte camerale/ muzicale………………………………. 17. Desfăşurarea unor activităţi de educaţie de mediu in rândul copiilor şi al adulţilor, respectiv informarea şi sporirea cunoştinţelor lor despre muzică clasică in specia cvaretul de coarde şi folclor………………………………………………………………………………………………………………. 18. Promovarea conceptului de dezvoltare intelectuală durabilă în comunităţile rurale şi urbane prin sustinerea de concerte camerale cu Cvartetul Grazioso…………………………………………………………………………………………………………… 19. Stimularea interesului şi preocupărilor faţă de cunoaşterea muzicii, acţiuni direcţionale în acest sens ( proiecte, expoziţii, conferinţe, seminarii, concerte etc.)……………….. 20. Iniţierea de concursuri în toate ramurile de muzică (solo, muzica de camera, cvartet etc. )………………………………………….. 21. Derularea unor programe comune în parteneriat cu instituţii publice şi organizaţii civile, in vederea accesării, Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene, precum şi sprijinirea activităţilor culturale in mediul rural…………………………………………………….. 22. Promovarea diversităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase ale României şi ale Judeţului Mureş……………………………………………………………………………………………. 23. Organizarea diferitelor campanii de colectare de fonduri pentru susţinerea activităţil asociaţiei, organizate in special in  Tg Mures……………………………………………………………………………………………. 24. Elaborarea şi depunerea spre finanţare a unor proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii Asociaţiei Cvartetul Grazioso……………………………………………………………………….. 25. Desfăşurarea unor activităţi didactice muzicale, cursuri de formare continuă in domeniul muzicii clasice, cursuri de respecializare în condiţille prevăzute de lege şi acordarea de diplome, certificate şi atestate în condiţii legale…………………………………………………………………………………….. 26. Colaborarea cu autorităţile locale, cultele religioase, oamenii de afaceri şi organizaţii similare din ţară şi străinătate în vederea obţinerii obiectivelor propuse….. 27. Organizarea de seminarii, mese rotunde, cursuri, intruniri, nunti cu participarea unor persoane marcante din diferite domenii de activitate, organizaţii similare din  ţară şi din străinătate……………………………………………………………………………………………………. 28. Editarea şi distribuirea de publicaţii despre activitatea organizaţiei sau legate de diferitele programe, evenimente, manifestări desfăşurate……………………………………….. 29. Elaborarea unor proiecte în vederea obţinerii de finanţări din partea Uniunii Europene, organizaţiilor finanţatoare din ţară cât şi din străinătate, pentru atingerea obiectivelor propuse…………………………………………………………………………………………… 30. Organizarea unor manifestări de binefacere, evenimente muzicale în vederea colectării de fonduri pentru atingerea scopurilor propuse…………………………………………………………………….. 31. Primirea de ajutoare din donaţii sau din alte surse şi utilizarea lor pentru realizarea obiectivelor asociaţiei………………………………………………………………………….. 32. În domeniul său de activitate asociaţia stabileşte raporturi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu……………………………………………………………………………………………………. 33. Organizarea de cursuri de instrumentişti şi tabere pentru cursuri de instrumentişti si muzicieni…………………………………………………………………………………………………….. 34. Organizarea unor tabere sau concerte în zone defavorizate cu scopul promovării culturii……………………………………………………………………………………………………………… 35. Organizarea unor tabere pentru copii defavorizaţi din zone „izolate” și defavorizate…………………………………………………………………………….…………………. 36. Organizarea unor tabere pentru copii, tineri aparţinând unor minorităţi etnice…….. 37. Promovarea relaţiilor naţionale şi internaţionale între instituţii culturale şi organizaţii non-guvernamentale………………………………………………………………………….. 38. Sprijinirea unor centre sociale prin organizarea concertelor camerale cu scop de muzico-terapie ( terapie prin muzică) pentru vârstnici, persoane cu nevoi şi copii………………… 39. Educarea  tinerilor muzicieni, în domeniul muzical (cvartet), cultural…………………………….. 40. Alte forme de învăţământ, în domeniul muzical………………………………………………. 41. Activităţi de inerpretare artistică (spectacole)………………………………………………….. 42. Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)……………………………….. 43. Activităţi de creaţie artistică………………………………………………………………………….. 44. Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol………………………………………………….. 45. Activităţi de contractare, pe durată determinată a personalului………………………….. 46. Activităţi de design specializat………………………………………………………………………. 47. Activităţi de difuzare a programe de radio………………………………………………………. 48. Activităţi de difuzare a programe de televiziune………………………………………………. 49. Activităţi de distrib. filme cinematografice, video şi a programe de  televiziune…. 50. Activităţi de realizare înregietrări audio şi activităţi  de editare muzicală…………… 51. Realizarea şi editarea  de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe şi broşuri……….. 52. Educarea şi instruirea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor………………………. 53. Editarea unor publicaţii periodice, ziare, reviste şi difuzarea acestora………………… 54. Organizarea unor cursuri de educaţie culturală, tabere, colocvii etc…………………… 55. Organizarea unor activităţi culturale, ecologice şi sportive, specifice programului extracuricular pentru tineri şi studenţi………………………………………………………………….. 56. Organizarea de  concerte musicale, în judeţul Mureş, turnee în alte judeţe şi în Străinătate…………………………………………………………………………………………………………     CAP.III.: MEMBRII ASOCIAŢIEI   —–Art.8. Calitatea de membru este personală şi inalienabilă. Dobândirea calităţii de membru se face pe baza unei cereri scrise. Cererea va fi analizată de Consiliul director, iar decizia se va lua cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.————– ——Art.8.1. Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt:—————————————–

  1. Mihálydeák Endre, cetăţean român, născut la data de 21.06.1976 în Mun. Tg. Mureş, jud.Mureş, domiciliat în Mun. Tg. Mureş, str. Viile Dealul Mic, nr.37 C,  jud. Mureş,  identificat cu CI seria MS nr.641542, emisă de SPCLEP Tg. Mureş la data de 22.09.2011, CNP 1760621264361, artist instrumentist viola la Filarmonica de Stat Tg Mureş——————————–
  2. Fülöp Alajos, cetăţean român, născut la data de 08.12.1979 în Mun. Miercurea Ciuc, jud.Harghita, domiciliat în oraş. Baraolt, str. Petőfi Sándor, nr.21, jud. Covasna, identificat cu CI seria KV nr.203535, emisă de SPCLEP Baraolt la data de 20.11.2008, CNP 1791208190141, artist instrumentist vioara la Filarmonica de Stat Tg Mureş——————————-
  3. Kováts István, cetăţean român, născut la data de 06.08.1978 în Mun. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, domiciliat în Mun. Odorheiu Secuiesc, str. Homorod, nr.36, jud. Harghita,  identificat cu CI seria HR nr.428317, emisă  de SPCLEP Odorheiu Secuiesc  la data de 25.06.2013, CNP 1780806192474,artist instrumentist la Filarmonica de stat Tg Mures-

——Art.8.2. Subsemnaţii membrii fondatori ai asociaţiei, numim în funcţia de cenzor al asociaţiei pe Hang Mărioara, având C.N.P.2620301264387, cu domiciliu în Mun.Tg.-Mureş, str.Ciucaş nr.5, ap.13, Jud.Mureş, fiind contabil autorizat, pentru exercitarea activităţii de control.————————————————————— ——Art.8.3. Membrii Asociaţiei vor achita o cotizaţie care se stabileşte la Adunarea Generală a membrilor, în funcţie de necesităţile organizaţiei.————————————-Art.8.4. Calitatea de membru încetează la cerere, s-au prin neplata cotizaţiilor pe o perioadă mai mare de 12 luni,  prin absenţa nemotivată din activitatea asociaţiei mai mare de 6 luni,——————- prin excludere din organizaţie, pentru fapte personale care periclitează existenţa sau renumele asocieţiei, —————————————————————————- – în cazul decesului membrului,—————————————————————– – prin dizolvarea Asociaţiei.——————————————————————— ——–Art.8.5.Membrii fondatori ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:—————-   a) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunarii———– Generale;—————————————————————————————- b) să aleagă si să fie aleşi in Consiliul director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;———————————————————— c)  să beneficieze de programele iniţiate de Asociatie;————————————– d)  să participe la programele derulate de asociaţie;—————————————– e)  să beneficieze de serviciile asociaţiei;—————————————————– f)  să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie;———————— g) să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociatiei pentru organizarea unor manifestări s-au evenimente– şi activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive in domeniile de interes ale Asociaţiei Cvartetul Grazioso;– h)  alte drepturi prevăzute in regulamentele Asociatiei.————————————- ——–Art.8.6. Obligaţiile membrilor asociatiei sunt următoarele:———————— a)     să respecte statutul, regulamentele si hotărârile Adunării Generale şi ale——– Consiliului Director al Asociaţiei „CVARTETUL GRAZIOSO”;—————– b)    să contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociaţiei Cvartetul Grazioso prin sprijin——– financiar, material, moral si activităţi voluntare in cadrul————————— programelor/proiectelor initiate/derulate de ASOCIAŢIA CVARTETUL GRAZIOSO ;———————— c)     să indeplinească obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe– care si le-au luat;————————————————————————– d)    să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute in Regulamentele adoptate de—– Asociatie.”———————————————————————————   CAP.IV.: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI CVARTETUL GRAZIOSO DIN TG MURES   ——Art.9. Asociaţia are o organizare de sine stătătoare, deţine un patrimoniu destinat scopului în considerarea căruia s-a constituit şi alcătuită prin libera asociere a celor care au constituit-o.—————————————————–Art.10. Organele Asociaţiei sunt: Adunarea Generală: Fulop Alajos, Kovats Istvan si Mihalydeak Endre Consiliul director: Fulop Alajos, Kovats Istvan, Kurucz Tibor Preşedinte: Mihalydeak Endre Cenzor: Hang Maria ——Art.11. ADUNAREA GENERALĂ—————————————————- ——Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor, se întruneşte cel puţin odată pe an. Adunarea generală va fi legal constituită dacă va întruni 2/3 din numărul total de membrii. Adunarea generală este de două feluri: 1.ordinară, 2.extraordinară, în condiţiile legii.———————————————– ——Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.—————————————————- ——Art.12. CONSILIUL DIRECTOR: ——Consiliul Director este organul de conducere al asociaţiei care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. ———————————————— —— Consiliul Director va fi alcătuit din 3 membrii ai Asociaţiei, aleşi de Adunarea Generală, pentru o perioadă de 2 ani.———————————————————- ——În exercitarea competenţei sale Consiliul Director prezintă Adunării Generale raportul de activitate al Asociatiei Cvartetul Grazioso pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei.————————————————————————– ——Nu poate fi membru al Consiliului Director în conformitate cu legislaţia în vigoare, persoana care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice dacă Asociaţia  respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.— ——Consiliul Director asigură buna organizare a tuturor activităţilor Asociaţiei Cvartetul Grazioso.—– ——Sarcinile Consiliului Director şi ale membrilor se stabilesc după necesităţi, se întruneşte de regulă lunar sau ori de câte ori este nevoie, convocarea făcându-se cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii.—————————————————— ——Consiliul Director este statutar întrunit dacă sunt prezenţi cel putin doi din cei trei membrii.————————————————————————————— ——Deciziile şi hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului Director.——————————————————————————————– ——Membrii Consiliului Director al Asociatiei Cvartetul Grazioso sunt:——————————————————

  1. –  Mihálydeák Endre preşedinte, Artist instrumentist : viola.

2. –  Kováts István -vicepreşedinte, Artist insrtumentist : violoncel. 3. –  Fülöp Alajos – membru, Artist instrumentist : vioara. ——Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat pentru a exercita o parte din atribuţiile sale.——————————————————————————– ——Art.13. PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI CVARTETUL GRAZIOSO: Mihálydeák Endre——————————————- ——Preşedintele asociaţiei este ales de către Adunarea Generală a asociaţilor, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de a fi reales, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la Adunare.—————————————————————————– ——Potrivit prezentului act, preşedintele asociaţie este dl. Mihálydeák Endre, având datele de identificare de mai sus, pentru un mandat de 5 ani cu posibilitatea de realegere. Preşedintele poate fi reales la expirarea mandatului.—————————- ——Preşedintele este conducătorul executiv al Asociaţiei, exercită atribuţiile proprii, prevăzute în Statut, competenţele delegate de Adunarea Generală, pune în executare hotărârile Consiliului Director.————————————————————Angajarea Asociaţiei în raporturi juridice faţă de persoane fizice şi juridice se va face numai prin semnătura preşedintelui sau în lipsa acestuia de persoana desemnată special de către acesta pentru a-l înlocui.———————————————–Preşedintele Asociaţiei organizează şi conduce activitatea Asociaţiei, convoacă Consiliul Director şi pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor acestuia, primeşte, rezolvă şi semnează corespondenţa adresată Asociaţiei Grazioso şi informează Consiliul Director asupra principalelor probleme apărute.——————————————————–   CAP.V. VENITURILE   ——Art.14.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei „CVARTETUL GRAZIOSO”, este de 850 lei (optsutecinzeci lei), realizat prin contribuţia membrilor fondatori.———– ——Patrimoniul este indivizibil, iar înstrăinarea lui se poate face numai cu hotărârea Adunării generale , în condiţiile legii.——————————————————— ——Veniturile viitoare ale Asociaţiei vor proveni din:——————————————a. cotizaţii ale membrilor fondatori,————————————————————b. cotizaţii ale membrilor simpatizanţi,————————————————— —–c. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în———– condiţiile legii,———————————————————————————-d. dividendele Societăţii Comerciale înfiinţate de Asociaţie,———————– ——e. venituri realizate din activităţi economice directe, concerte susutinute de Cvartetul Grazioso in diverse locatii: sali de concerte, sali de evenimente, restaurante, nunti, botezuri etc. ——f. donaţii, sponzorizări sau legate,——————————————————– ——g. resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,———————— ——h. alte venituri prevăzute de lege.——————————————————– ——Art.14.2. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale.—————————————Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în acelaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.—————————————————————————— ——Art.14.3. Asociaţia poate desfăşura şi alte activităţi economice directe, dacă au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal.————————-   CAP.VI. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA   ——Art.15. Lichidarea se va face în condiţiile prevăzute de OG nr. 26/2000.——— ——În cazul dizolvării lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.—————————— ——Lichidatorii pot fi numiţi şi prin hotărâre judecătorească.—————————- ——Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare.——————————————————————————————– ——După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei Cvartetul Grazioso din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.———————————————————– ——În cazul dizolvării Asociaţiei, al lichidării, toate bunurile rămase în urma lichidării, în deosebi bunurile imobile vor fi transmise către  Parohia Reformată Nr.VII ( nr.7) din Mun. Tg.-Mureş, str.Furtunei nr.17, cartierul Libertăţii, Jud. Mureş.———————————————————————————————-   CAP.VII. DISPOZIŢII FINALE   ——Art.16. ASOCIAŢIA „CVARTETUL GRAZIOSOnu are însemne proprii.– ——Art.17. Asociaţia poate institui titluri de „Membru de onoare”, pentru persoanele, care sprijină în mod eficient şi sistematic activitatea Asociaţiei.—————–Art.18. Asociaţia ca persoană juridică, răspunde de toate faptele contractuale, delictuale, săvârşite de organele ei (dacă se află în interesul asociaţiei în acel moment).——————————————————————————————- ——Art.19. Prevederile statutului se complectează cu disp.O.G.26/2000, cu actele normative aflate în vigoare.——————————————————————— ——Art.20. Adunarea Generală împuterniceşte pedna avocat Sărăcuțiu Edith din cadrul Baroului Mureș să desfăşoare procedura de înfiinţare a Asociaţiei Cvartetul Grazioso şi ulterior de dobândirea personalităţii juridice a acesteia în condiţiile O.G.nr.26/2000———— ——-Prezentul act a fost redactat în 1(un) exemplar original DE NOTARUL PUBLIC Suceava Corina din Tg. Mureș autentificat după semnare, în 1 exemplar original, azi data autentificării 25.03.2014—————————————————-       Semnătura membrilor Asociatiei Cvartetul Grazioso:   S.S. MIHÁLYDEÁK ENDRE   S.S.KURUCZ TIBOR S.S. FÜLÖP ALAJOS S.S. KOVÁTS ISTVÁN

 

PIRAEUS BANK ROMANIA Tg Mures Bvd Decembrie 1918 nr 49

ASOCIATIA CVARTETUL GRAZIOSO

Cont bancar : 2801-741679-001

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA  C.I.F. 33339543 DIN 02.07.2014

COD M.F.P. 14.13.20.99/2   SERIA A Nr 0574732


 

Alte informatii